mixed martial arts

Column Content

REGULAMIN CENTRUM MMA WARSZAWA

 • W zajęciach w Centrum mogą brać udział, na własną odpowiedzialność, osoby zdrowe, a w przypadku osób niepełnoletnich decyzję o  przystąpieniu do Klubu i udziale w treningach karate podejmują rodzice lub opiekunowie poprzez  zgodę wyrażoną osobiście instruktorowi lub w formie pisemnej. Również dorosły uczestnik lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej jest obowiązany do zapoznania się i zaakceptowania powyższego Regulamiu.
 • Uiszczenie pierwszej opłaty za treningi  jest równoznaczne z potwierdzeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu powyższego regulaminu.
 • Klub zapewnia fachowe prowadzenie treningów, zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Na zajęciach należy podporządkować się poleceniom instruktora.
 • Nie prowadzimy zajęć w święta i dni wolne od nauki szkolnej.
 • Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Klubu (np. z winy gospodarza obiektu) mogą zostać odrobione w innym terminie w miarę możliwości.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za opiekę nad niepełnoletnimi poza salą treningową.
 • Przystąpienie do treningów w Klubie wymaga zapisania się z podaniem niezbędnych danych (w przypadku niepełnoletnich osobistej lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna) oraz uiszczenia, najpóźniej przed drugimi zajęciami, w których chce uczestniczyć nowy adept wpisowego do Centrum, którego wysokość oraz zakres otrzymywanych w jego ramach pomocy do nauki jest ustalana raz do roku. Składkę bieżącą za treningi należy opłacić w ciągu dwóch tygodni od chwili rozpoczęcia treningów. W tym też terminie należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 • Składka bieżąca dla nowych osób ustalana jest następująco: do czwartego treningu w danym miesiącu płatność za cały miesiąc, od piątego treningu płatność za połowę miesiąca z zaokrągleniem w górę do 5 zł.
 • Składki za treningi zbierane są co dwa miesiące od września do czerwca, najpóźniej na trzecim treningu pierwszego miesiąca. Ich wysokość ustalana jest raz do roku.
 • Wszystkie składki są w jednakowej wysokości, bez względu na długość trwania danego miesiąca i występujące w nim dni wolne od nauki i treningów.
 • W ramach składki miesięcznej można ćwiczyć dodatkowo w innych sekcjach Klubu w równorzędnych grupach, za zgodą prowadzącego zajęcia.
 • Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi. W razie choroby, trwającej ponad trzy tygodnie lub kontuzji, poświadczonych przez lekarza, składka może zostać przeniesiona na kolejny okres.
 • Przerwanie ciągłości opłat składki powoduje konieczność uiszczenia wpisowego przed przystąpieniem do zajęć, bez otrzymywania żadnych należnych początkującym pomocy do nauki .
 • Trzecia i czwarta osoba z najbliższej rodziny zwolnione są z płacenia składek za treningi, tylko wymagane jest wpisowe do Centrum MMA.
 • Dokonanie wpłaty na konto Klubu za treningi od listopada do czerwca, w terminie do 20 listopada, uprawnia do ustalonej zniżki. Nie dotyczy to wpisowego.
 • Uczestnictwo w seminariach karate jest dobrowolne i może wymagać dodatkowych opłat.
 • Otrzymanie identyfikatora Budo, przystąpienie do egzaminów na stopnie karate, starty w zawodach  oraz udział w letnich i zimowych obozach związane jest z członkostwem w Europejskim Stowarzyszeniu Budo.