mixed martial arts

Column Content

REGULAMIN CENTRUM MMA WARSZAWA

 • W zajęciach w Klubie mogą brać udział, na własną odpowiedzialność, osoby zdrowe, a w przypadku osób niepełnoletnich decyzję o  przystąpieniu do Klubu i udziale w treningach podejmują rodzice lub opiekunowie poprzez zgodę wyrażoną osobiście instruktorowi lub w formie pisemnej. Również dorosły uczestnik lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej jest obowiązany do zapoznania się i zaakceptowania powyższego Regulamiu.
 • Opłacenie pierwszej składki lub wpisowego do Klubu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
 • Klub zapewnia fachowe prowadzenie treningów, zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Na zajęciach należy podporządkować się poleceniom instruktora.
 • Nie prowadzimy zajęć w święta i dni wolne od nauki szkolnej.
 • Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Klubu (np. z winy gospodarza obiektu) mogą zostać odrobione w innym terminie w miarę możliwości.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za opiekę nad niepełnoletnimi poza salą treningową.
 • Przystąpienie do treningów w Klubie wymaga zapisania się z podaniem niezbędnych danych (w przypadku niepełnoletnich osobistej lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna) oraz uiszczenia, najpóźniej przed drugimi zajęciami, w których chce uczestniczyć nowy adept wpisowego do Centrum MMA Warszawa, którego wysokość oraz zakres otrzymywanych w jego ramach pomocy do nauki jest ustalana raz do roku.
 • Dane w postaci telefonu, maila i roku urodzenia uczestnika są przechowywane przez Warszawskie Centrum Karate sc i nie są udostępniane żadnym osobom i firmom, poza prowadzącymi Klub i treningi. Służą kontaktowi z uczestnikiem bądź jego opiekunem prawnym w celach informacji o działalności Klubu, treningów, a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Po ustaniu uczestnictwa w treningach i rozliczeniu się z Klubem za zajęcia dane są kasowane (także po wakacjach) po upływie dwóch miesięcy.
 • Składkę bieżącą za treningi należy opłacić w ciągu dwóch tygodni od chwili rozpoczęcia treningów. W tym też terminie należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach o charakterze rekreacyjnym lub własne oświadczenie o tej treści. Zawodnicy Klubu, biorący udział  w walkach sportowych  karate muszą mieć aktualne badania lekarza sportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sporcie wyczynowym.
 • Składka bieżąca dla nowych osób (przy ich wstąpieniu do Centrum) ustalana jest następująco: do czwartego treningu w danym miesiącu płatność za cały miesiąc, od piątego treningu płatność za połowę miesiąca z zaokrągleniem w górę do 5 zł, jeśli jest taka potrzeba.
 • Składki za treningi zbierane są co dwa miesiące od września do czerwca, najpóźniej na czwartym treningu pierwszego miesiąca. Ich wysokość ustalana jest raz do roku.
 • Wszystkie składki są w jednakowej wysokości, bez względu na długość trwania danego miesiąca i występujące w nim dni wolne od nauki i treningów.
 • Ten punkt dotyczy tylko sekcji karate i zaawansowanej Warszawskiego Centrum Karate. W ramach składki miesięcznej można ćwiczyć dodatkowo w innych sekcjach Klubu w równorzędnych grupach, za zgodą prowadzącego zajęcia.
 • Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi. W razie choroby, trwającej ponad trzy tygodnie lub kontuzji, poświadczonych przez lekarza, składka może zostać przeniesiona na kolejny okres.
 • Przerwanie ciągłości opłat składki powoduje konieczność uiszczenia wpisowego przed przystąpieniem do zajęć, bez otrzymywania żadnych należnych początkującym pomocy do nauki.
 • Trzecia i czwarta osoba z najbliższej rodziny zwolnione są z płacenia składek za treningi, tylko wymagane jest wpisowe do Centrum.
 • Dokonanie wpłaty na konto Klubu za treningi od listopada do czerwca, w terminie do 21 listopada, uprawnia do ustalonej zniżki, około 10%. Nie dotyczy to wpisowego. Wpłata ze zniżką nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w trakcie jej trwania.
 • Uczestnictwo w  letnich i zimowych obozach organizowanych przez Warszawskie Centrum Karate oraz w seminariach MMA nie jest obowiązkowe, ale zalecane, szczególnie w przypadku zaawansowanych zawodników. W uzasadnionym wypadku Hanshi może zwolnić daną osobę z grupy zaawansowanej z uczestnictwa, ale nieobecność może stać się podstawą do wykluczenia adepta z grupy zaawansowanej po upłynięciu okresu opłaconych przez niego treningów.
 • Przystąpienie do egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie, starty w zawodach  oraz udział w letnich i zimowych obozach związane jest z członkostwem w Europejskim Stowarzyszeniu Budo. O członkostwie zaświadcza specjalny identyfikator ESBudo.
 •  
 •